23. 09. 2016 / Razredni pouk

Uporaba in izdelava e-vsebin pri pouku na razredni stopnji– K5

Uporaba in izdelava e-vsebin pri pouku na razredni stopnji– K5 Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka. Cilji: Učitelji se bodo na seminarju usposobili za smiselno in učinkovito uporabo IKT. Pri tem bodo spremljali proces lastnega učenja pri razvijanju pedagoške digitalne kompetence, kritično vrednotili in ustvarjali e-vsebine, načrtovali in…

Opisno ocenjevanje v 1. in 2. razredu osnovne šole 1
01. 03. 2016 / Opisno ocenjevanje

Opisno ocenjevanje v 1. in 2. razredu osnovne šole 1

Ciljna skupina: Učitelji 1. VIO. Cilji: Udeleženci načrtujejo postopke za sprotno spremljanje učenčevega napredka, preizkusijo postopek opisnega ocenjevanja od načrtovanja, izvedbe in refleksije pouka, analizirajo in reflektirajo lastno prakso na področju opisnega ocenjevanja, preizkusijo postopek opisnega ocenjevanja pri različnih načinih ocenjevanja in evalvirajo primere opisne ocene kot povratne informacije. Koordinatorica: Leonida…

Portfolio učenca na razredni stopnji

Portfolio učenca na razredni stopnji

Ciljna skupina: Učitelji 1. in 2. VIO. Cilji: Udeleženci spoznajo različne vrste in taksonomije portfolia učenca s poudarkom na razvojnem portfoliu, razpravljajo o funkciji portfolia na razredni stopnji, v sodelovanju z drugimi udeleženci seminarja oblikujejo svoj portfolio in na njem izvedejo ter reflektirajo osnovne pristope, analizirajo primere portfolia učenca, spoznajo…

Sodobni pristopi pri pouku madžarščine kot drugega jezika
01. 03. 2016 / Madžarščina

Sodobni pristopi pri pouku madžarščine kot drugega jezika

Ciljna skupina: Osnovnošolski in srednješolski učitelji madžarščine in učitelji RP, ki poučujejo madžarščino. Cilji: Ozaveščanje težav pri razvijanju jezikovnih znanj pri madžarščini kot drugem jeziku. Spoznavanje učinkovitih metod in načinov za odpravljanje teh težav. Uporaba sodobne tehnologije pri pouku. Koordinatorica: Mária PisnjakT 02 53 91 176 (ponedeljek), 02 57 88 651…

Slovenščina na poklicni maturi in zaključnem izpitu
01. 03. 2016 / Slovenščina

Slovenščina na poklicni maturi in zaključnem izpitu

Ciljna skupina: Učitelji slovenščine v programih srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja. Cilji: Usposobiti učitelje za vrednotenje dosežkov na poklicni maturi in zaključnem izpitu, povečati objektivnost in veljavnost ocenjevanja ter usklajenost med ocenjevalci, seznaniti s sodobnimi pristopi poučevanja ter pridobljeno znanje prenesti v prakso in uporabiti pri lastnem delu.…

»Make learning accessible: Special Educational Needs in my classroom« Dostopnost izobraževanja: Učenci s posebnimi potrebami v mojem razredu
01. 03. 2016 / Izpostavljeno, Seminarji

»Make learning accessible: Special Educational Needs in my classroom« Dostopnost izobraževanja: Učenci s posebnimi potrebami v mojem razredu

»Make learning accessible: Special Educational Needs in my classroom« / Dostopnost izobraževanja: Učenci s posebnimi potrebami v mojem razredu Trajanje: od 16. do 17. junija 2016 Kraj izobraževanja: Bruselj, Belgija Na podlagi rezultatov študije TALIS iz leta 2013 smo ugotovili, da so učitelji izpostavili področje…